Paginacija

Mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru: Vilma d.o.o. otok Šolta
Mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru: Vilma d.o.o. otok Šolta
Marieta Bašić
Tema rada je mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru Vilma d. o. o., otok Šolta. Tema rada definira brodove za krstarenje (kruzere) koji uključuju putovanje između više odredišta u jednoj ili više zemalja. Kruzeri su objašnjeni detaljnije jer su jedan od najpopularnijih tipova brodova za krstarenje. Međunarodna krstarenja mogu se podijeliti prema geografskom položaju, a prema geografskom položaju izdvajamo dvije najvažnije destinacije, Karibe i Mediteran. Fokus je na...
Marine u funkciji razvoja destinacije
Marine u funkciji razvoja destinacije
Luciana Šimunac
Kroz rad na temu utjecaja marina na razvoj destinacije na primjeru Marine Baotić iz Segeta Donjeg nastoji se prikazati uska povezanost razvoja marina i destinacije u cjelini, kao i detaljno obraditi teoretsku sferu nautičkog turizma, te destinacijskog menadžmenta. U poglavlju koje obrađuje destinacijski menadžment, zorno se prikazuje važnost kvalitetnog upravljanja destinacijom, radi sveopće gospodarske dobrobiti. Na primjeru Marine Baotić prikazuje se međuovisnost rada marine i...
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Ana Petričević
Osnovna svrha ovog diplomskog rada temelji se na prikazivanju marketinških i sponzorskih aktivnosti ŽKK „Brod na Savi“. U radu su obrađeni teoretski aspekti marketinga, neprofitnih djelatnosti, sportskog marketinga, marketing mix-a, marketing mix u sport, te sponzorstva u sportu. Tako su iznesene osnovne karakteristike marketinga u sportu u ŽKK „Brod na Savi“, kao i marketing mix u klubu i samo sponzorstvo kluba. Ovaj diplomski rad sadrži tri primjera od kojih je prvi dopis...
Marketing održivih turističkih objekata na primjeru Republike Hrvatske
Marketing održivih turističkih objekata na primjeru Republike Hrvatske
Ines Kovačić
Turizam se smatra glavnim pokretačem rasta BDP-a u sve većem broju zemalja, posebice u nerazvijenim ili slabije razvijenim zemljama. Turizam se oduvijek razvijao u konkurentskom okruženju te uz privatne i državne subjekte na turističkom tržištu nudi sve veće količine proizvoda i usluga za različite potrošače. Turizam, kao glavna gospodarska grana koja je u konstantnom razvoju, posebice tehnološkom, na održivost i održivo poslovanje u budućem promoviranju, bi trebala početi...
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Katarina Kay Mandić
Tema ovog rada je marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita. U radu se analizira povijest, razvoj i vidljivost kluba nekad i danas. Kroz teoretsku i empirijsku analizu nastojalo se dublje analizirati tematika kluba koji danas igra Euroligu sa najboljim i najkvalitetnijim klubovima Europe. Autora je također zanimalo koliko utjecaja u popularnosti ovog kluba ima njegova povijesna podloga, sponzorstvo i vodstvo, koliki udio nose igrači koji su duša i dio ovog kluba, odnosno...
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Dino Drača
Marketinška komunikacija predstavlja način na koji poduzeća komunicira s javnošću pruţajući im informacije u svrhu povećanja konkurentnosti svojih proizvoda ili usluga, razvijanja svijesti o postojanju poduzeća, izgradnje pozitivnog imidţa kod javnosti te na kraju i povećanja prodaje. Kao odličan marketinški alat, sve češće se koristi i sponzorstvo. Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Vaţno je da...
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Vinko Knezović
Marketing se definira kao proces utvrđivanja potrošačke potražnje za proizvodima i uslugama i motiviranja prodaje i distribucije proizvoda i usluga krajnjim potrošačima, uz ostvarenje dobiti. Bitno je poznavati razliku između sportskog marketinga te marketinga dobara i usluga. Kao ekonomski proces on povezuje proizvodnju sportskih proizvoda i usluga s njihovom potražnjom i konzumiranjem. Ovim radom donosi se Marketing plan za Nogometni klub Junak. Nogometni klub Junak iz Sinja...
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Ana Mucić
Tema rada je maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi. U radu se opisuju vrste maslina, podneblja uzgoja, način i vrste proizvodnje maslinovog ulja, te upotreba maslinovog ulja u kulinarstvu. Anketno istraživanje je pokazalo da se u restoranima Istre i Dalmacije koriste značajne količine maslinovog ulja i to isključivo maslinovog ulja proizvedenog u Hrvatskoj.
Matrica kompetencija potrebnih za radno mjesto voditelja odjela ljudskih resursa u hotelijerstvu na primjeru hotela Arbiana Rab
Matrica kompetencija potrebnih za radno mjesto voditelja odjela ljudskih resursa u hotelijerstvu na primjeru hotela Arbiana Rab
Monika Bagić
Cilj ovog završnog rada je ukazati na važnost kompetencija koje su potrebne voditelju odjela ljudskih resursa kroz matricu zadataka i dužnosti prateći trendove u upravljanju ljudskim resursima. U današnjim izazovnim vremenima, svjedoci smo nedostatka kvalitetne radne snage. Iz toga proizlazi potreba za voditeljima odjela ljudskih resursa. Za uspješno vođenje i upravljanje ljudskim resursima je od velike važnosti da voditelji postave jasne ciljeve te da osiguraju kvalificiranu radnu...
Mediteranska prehrana nekad i danas
Mediteranska prehrana nekad i danas
Filip Kazija
Pojam mediteranske prehrane ujedno predstavlja pojam koji se veže za zdravi način života. Ovakva prehrana osim što predstavlja zdrav unos namirnica usko je vezana s načinom života koji se odnosi na svakodnevnu tjelesnu aktivnost, ali i pridavanje pažnje podrijetlu namirnica koje se svakodnevno konzumiraju. Mediteranska prehrana se tokom godinama mijenjala te poprimila naziv suvremene mediteranske prehrane koju karakterizira značajniji unos mesa i sve manji unos prehrambenih vlakana...
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Tea Kraljević
Djelatnost neprofitnih organizacija usmjerena je javnom interesu. Neprofitne organizacije mogu biti udruge građana, zaklade ili ustanove koje posluju, ali im cilj nije ostvarivanje dobiti. Takve organizacije često zarađuju ili skupljaju novac, ali se profit ne distribuira vlasnicima, već se koristi za dalje ostvarivanje ciljeva organizacije. Sportski klubovi, savezi i ostala sportska udruženja u Republici Hrvatskoj često su registrirani kao udruge. U skladu sa Zakonom o...
Mobilni stroj za razminiranje baziran na Arduino platformi
Mobilni stroj za razminiranje baziran na Arduino platformi
Ivan Kraljević
U ovom radu se na sažet i koncizan način prikazuje korištenje Arduino platforme za izradu robotskih kolica koja imaju mogućnost detektiranja metala, sa primarnom svrhom pronalaženja mina, ali i ostalih metalnih objekata na zemljinoj površini. Robotska kolica će biti izrađena od plastike, pomoću 3D printera. Potrebni nacrti za 3D printer bit će preuzeti sa interneta, te će se po njima izraditi robotska kolica sa pripadajućim gusjenicama za kretanje po svim površinama. Robot će...

Paginacija